ด่านศุลกากรเชียงแสน
Chiangsaen Customs House
 

นายธิติวัจน์ ภัทรสิทธิ์เจริญ
นายด่านศุลกากรเชียงแสน

รายงานสถิติและข่าวสาร


ประกาศกรม/กระทรวง

สถิติการเข้าชมเว็บ

 • 2 เข้าชมวันนี้
 • 510 เข้าชมเดือนนี้
 • 20,666 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรเชียงแสน
888/1 หมู่ 10 ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
หมายเลขโทรศัพท์ 053-777097
โทรสาร 053-777098

ฝ่ายสืบสวนและปราบปราม (ด่านฯ เจดีย์หลวง)
185 หมู่ 2 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
หมายเลขโทรศัพท์ 053-777463

คู่มือประชาชน

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 การขอยกเลิกการลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์20 มกราคม 2566 10:11:318
2 การขอลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ความยินยอมตัวแทน ออกของในการว่าจ้างช่วงตัวแทนออกของรายอื่น20 มกราคม 2566 10:10:429
3 การขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ20 มกราคม 2566 10:10:174
4 การต่ออายุการเป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ20 มกราคม 2566 10:09:404
5 การยกเลิกการเป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ20 มกราคม 2566 10:09:125
6 การขอลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์20 มกราคม 2566 10:08:424
7 การจัดตั้งโรงพักสินค้า ที่มั่นคง และท่าเรือรับอนุญาต20 มกราคม 2566 10:08:155
8 พิธีการศุลกากรนำเข้าทางไปรษณีย์ กรณีราคาสินค้าไม่เกิน 40,000 บาท20 มกราคม 2566 10:07:435
9 การส่งหรือนำเงินตรา เงินตราต่างประเทศ และตราสารเปลี่ยนมือ ออกไปหรือเข้ามาในประเทศ20 มกราคม 2566 10:04:526
10 การขอรับใบอนุญาตการเป็นผู้ให้บริการเคาน์เตอร์บริการ (service counter) เกี่ยวกับการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิสกศ์แบบไร้เอกสารและการต่ออายุใบอนุญาตการเป็นเคาน์เตอร์บริการ21 มกราคม 2566 17:26:185
11 การขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป20 มกราคม 2566 10:02:266
12 การนำของเข้าหรือส่งของออกไปนอกราชอาณาจักรตามทางอื่น นอกทางอนุมัติ20 มกราคม 2566 09:50:4712
13 การส่งของที่มีปริมาณเล็กน้อยตามแนวชายแดน20 มกราคม 2566 10:01:054
14 การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนตัวแทนออกของปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์21 มกราคม 2566 17:24:383
15 การอนุมัติสถานที่เก็บรักษาบัญชีเอกสารหลักฐานและข้อมูล ณ สถานที่อื่นซึ่งไม่ใช่สถานประกอบการผู้นำเข้า ผู้ส่งออก21 มกราคม 2566 17:28:363
16 การแจ้งยกเลิกดำเนินการคลังสินค้าทัณฑ์บน21 มกราคม 2566 17:29:443
17 การนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว23 มกราคม 2566 09:34:125
18 การขออนุมัติหลักการเพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 29 กรณีขอลดอัตราอากรลงเหลือกึ่งหนึ่งของอัตตราอากรที่เรียกเก็บเป็นการทั่วไปหรือกรณีขอลดอัตราอากรเหลือร้อยละห้าของอัตราอากรที่เรียกเก็บเป็นการทั่วไป23 มกราคม 2566 09:48:042
19 การนำเรือสำราญและกีฬาเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว23 มกราคม 2566 10:16:232
20 การนำรถออกนอกราชอาณาจักร (รถบรรทุกสินค้า/รถบรรทุกที่ไม่มีสินค้า/รถยนต์ส่วนบุคล/รถยนต์บรรทุกแต่คนโดยสาร)23 มกราคม 2566 10:18:124
21 การขออนุญาตินำรถเข้ามาในราชอาณาจักร(รถบรรทุกสินค้า/รถบรรทุกที่ไม่มีสินค้า/รถยนต์ส่วนบุคคล/รถยนต์บรรทุกแต่คนโดยสาร)23 มกราคม 2566 10:20:135
22 การขอนุญาตเป็นผู้ขนส่งผ่านแดน23 มกราคม 2566 10:24:142
23 การขออนุญาตเป็นผู้ถ่ายลำ-ผ่านแดน23 มกราคม 2566 10:26:072
24 การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียบผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ23 มกราคม 2566 10:31:333
25 การขอใช้ข้อมูลทะเบียบพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ กรณีถูกระงับการใช้ข้อมูล23 มกราคม 2566 10:35:033
26 การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียบพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์23 มกราคม 2566 10:41:212
27 การขออนุญาตเป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ23 มกราคม 2566 10:44:403
28 การขอผ่อนผันทำใบสุทธินำกลับสำหรับสินค้าที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร์โดยทางพัสดุไปรษณีย์และจะนำกลับเข้ามาในราชอาณาจักร23 มกราคม 2566 10:50:182
29 การขอโต้แย้งการประเมินภาษีอากร หรือขอยกเว้นภาษีอากรสำหรับสิ่งของนำเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ23 มกราคม 2566 10:52:522
30 การขออนุมัติหลักการเพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 29 กรณีขอใช้หนังสือค้ำประกันของธนาคารแทนการชำระอากรด้วยเงินสด23 มกราคม 2566 10:56:253
31 การขออนุมัติสูตรการผลิตเพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 29 กรณีขอยกเลิกสูตรการผลิต23 มกราคม 2566 10:58:372
32 กรขออนุมัติสูตรการผลิตเพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 29 กรณีขอต่ออายุสูตรการผลิต23 มกราคม 2566 11:07:052
33 การขออนุมัติสูตรการผลิตเพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 29 กรณีขอนุมัติสูตรการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ หรือการณีขอเพิ่มเติมชื่อผลิตภัณฑ์ในสูตรการผลิต ที่ได้รับอนุมัติแล้ว23 มกราคม 2566 11:11:173
34 การอนุมัติยกเลิกสูตรการผลิตสำหรับคลังสินค้าทัณฑ์บน ประเภทโรงผลิตสินค้า23 มกราคม 2566 11:16:424
35 การอนุมัติสูตรการผลิตสำหรับคลังสินค้าทัณฑ์บน ประเภทโรงผลิตสินค้า23 มกราคม 2566 11:18:583
36 การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทคลังเสบียงทัณฑ์บน23 มกราคม 2566 11:24:372
37 การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า23 มกราคม 2566 11:26:502
38 การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร บนเที่ยวบน23 มกราคม 2566 11:29:242
39 การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับจัดแสดงหรือนิทรรศการ23 มกราคม 2566 11:32:072
40 การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร23 มกราคม 2566 11:34:382
41 การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับอู่ซ่อมหรือสร้างเรือ23 มกราคม 2566 11:40:092
42 การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว23 มกราคม 2566 11:42:122
43 การรับฝากหีบห่อของส่วนตัวผู้โดยสารที่เดินทางผ่าน (Customs Bond)23 มกราคม 2566 11:44:194
44 การขออนุญาตปฏิบัติพิธีการใบขนสินค้าหลายเที่ยวเรือ23 มกราคม 2566 11:47:532
45 การส่งสิ่งของส่งทางไปรษณีย์กลับออกไปนอกราชอาณาจักร โดยไม่ต้องปฏิบัติพิธีการส่งกลับ23 มกราคม 2566 11:50:152
46 การขอลงทะเบียนผู้รับผิดชอบการบรรจุ ผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากร ทางอิเล็กทรอนิกส์23 มกราคม 2566 11:54:492
47 การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร23 มกราคม 2566 11:56:482
48 การขออนุมัติหลักการเพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 29 กรณีขออนุมัติหลัการครั้งแรก หรือกรณีขออนุมัติหลักการเพิ่มเติม หรือกรณีควบการ/โอนกิจการ/แปรสภาพนิติบุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลงเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร23 มกราคม 2566 12:01:114
49 การขออนุมัติหลักการเพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 29 กรณีควบกิจการ/โอนกิจการที่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรเดิม23 มกราคม 2566 12:52:142
50 การขอรับชดเชยค่าภาษีอากรตามพระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. 252423 มกราคม 2566 12:55:133
51 การขออนุญาตนำของออกจากเขตปลอดอากรเพื่อกำจัดหรือทำลาย23 มกราคม 2566 12:57:202
52 การขอรับของไปก่อนการปฏิบัติพิธีการศุลกากร23 มกราคม 2566 13:00:062
53 การขออนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร23 มกราคม 2566 13:05:173
54 การขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของปฏิบัติพิธีการศุลกากร ทางอิเล็กทรอนิกส์23 มกราคม 2566 13:09:313
55 พิธีการศุลกากรนำเข้าทางไปรษณีย์ กรณีไม่ต้องจัดทำใบขนสินค้าขาเข้า (ปากระวาง)23 มกราคม 2566 13:15:242
56 การขอลงทะเบียนตัวแทนผู้รายงานยานพาหนะเข้า-ออก ทางอิเล็กทรอนิกส์23 มกราคม 2566 13:19:393
57 การขออนุญาตเป็นผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ23 มกราคม 2566 13:23:032
58 การขออนุญาตเปิดระวางเรือเพื่อทำการขนถ่ายของลงเรือเฉพาะเขตและการขนถ่ายของขาเข้าลงเรือเฉพาะเขต ณ ที่จอดเรือภายนอกเกาะสีชัง23 มกราคม 2566 13:25:313
59 การขอยกเลิกการเป็นตัวแทนออกของปฏิบัติพิธีการศุลกากร ทางอิเล็กทรอนิกส์23 มกราคม 2566 13:30:562
60 การขอลงทะเบียนศูนย์บริหารเงินศุลกากร ผู้ดำเนินกระบวนการศุลกากร ทางอิเล็กทรอนิกส์23 มกราคม 2566 13:35:302
61 การให้สิทธิในการเป็นผู้ประกอบการของเร่งด่วน23 มกราคม 2566 13:37:163
62 การขอต่ออายุตัวแทนออกของปฏิบัติพิธีการศุลกากร ทางอิเล็กทรอนิกส์23 มกราคม 2566 13:40:213
63 พิธีการศุลกากรส่งของออกทางไปรษณีย์23 มกราคม 2566 13:42:332
64 การเลิกประกอบกิจการในเขตปลอดอากร23 มกราคม 2566 13:43:582
65 การจัดตั้งโรงพักสินค้าเพื่อตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจุของขาออกที่ขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์นอกเขตท่าเรือรับอนุญาต (รพท./Inland Container Depot: ICD)23 มกราคม 2566 13:50:122
66 การประทับตราอนุญาตให้ขนขึ้นบกในใบอนุญาตการนำเข้าซึ่งอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน23 มกราคม 2566 13:53:342
67 การขอลงทะเบียนธนาคารศุลกากร ผู้ดำเนินกระบวนการศุลกากร ทางอิเล็กทรอนิกส์23 มกราคม 2566 13:57:262
68 การเลิกดำเนินการเขตปลอดอากร23 มกราคม 2566 13:59:013
69 การขออนุญาตเปิดตรวจของเพื่อทำใบขนสินค้าขาเข้า (Bill of Sight)23 มกราคม 2566 14:00:422
70 การขออนุมัติหลักการเพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 29 กรณีขอเปลี่ยนรหัสผู้นำของเข้า23 มกราคม 2566 14:03:163
ผลลัพท์ทั้งหมด 0 จำนวน 0 หน้า
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรเชียงแสน
  888/1 หมู่ 10 ตำบล บ้านแซว อำเภอ เชียงแสน จังหวัด เชียงราย 57150
  หมายเลขโทรศัพท์ : 053-777-097, 053-777-098 (Fax)
  อีเมล์ : 74140000@customs.go.th

  ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรเชียงแสน - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
  ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรเชียงแสน สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ