ด่านศุลกากรเชียงแสน
Chiangsaen Customs House
 

นายเอกวุฒิ นาเอก
นายด่านศุลกากรเชียงแสน

รายงานสถิติและข่าวสาร


ประกาศกรม/กระทรวง

สถิติการเข้าชมเว็บ

 • 5 เข้าชมวันนี้
 • 957 เข้าชมเดือนนี้
 • 28,136 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรเชียงแสน
888/1 หมู่ 10 ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
หมายเลขโทรศัพท์ 053-777097
โทรสาร 053-777098

ฝ่ายสืบสวนและปราบปราม (ด่านฯ เจดีย์หลวง)
185 หมู่ 2 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
หมายเลขโทรศัพท์ 053-777463

คู่มือประชาชน

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 การขอยกเลิกการลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์20 มกราคม 2566 10:11:3138
2 การขอลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ความยินยอมตัวแทน ออกของในการว่าจ้างช่วงตัวแทนออกของรายอื่น20 มกราคม 2566 10:10:4233
3 การขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ20 มกราคม 2566 10:10:1727
4 การต่ออายุการเป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ20 มกราคม 2566 10:09:4026
5 การยกเลิกการเป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ20 มกราคม 2566 10:09:1226
6 การขอลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์20 มกราคม 2566 10:08:4225
7 การจัดตั้งโรงพักสินค้า ที่มั่นคง และท่าเรือรับอนุญาต20 มกราคม 2566 10:08:1559
8 พิธีการศุลกากรนำเข้าทางไปรษณีย์ กรณีราคาสินค้าไม่เกิน 40,000 บาท20 มกราคม 2566 10:07:4329
9 การส่งหรือนำเงินตรา เงินตราต่างประเทศ และตราสารเปลี่ยนมือ ออกไปหรือเข้ามาในประเทศ20 มกราคม 2566 10:04:5234
10 การขอรับใบอนุญาตการเป็นผู้ให้บริการเคาน์เตอร์บริการ (service counter) เกี่ยวกับการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิสกศ์แบบไร้เอกสารและการต่ออายุใบอนุญาตการเป็นเคาน์เตอร์บริการ21 มกราคม 2566 17:26:1827
11 การขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป20 มกราคม 2566 10:02:2626
12 การนำของเข้าหรือส่งของออกไปนอกราชอาณาจักรตามทางอื่น นอกทางอนุมัติ20 มกราคม 2566 09:50:4742
13 การส่งของที่มีปริมาณเล็กน้อยตามแนวชายแดน20 มกราคม 2566 10:01:0524
14 การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนตัวแทนออกของปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์21 มกราคม 2566 17:24:3820
15 การอนุมัติสถานที่เก็บรักษาบัญชีเอกสารหลักฐานและข้อมูล ณ สถานที่อื่นซึ่งไม่ใช่สถานประกอบการผู้นำเข้า ผู้ส่งออก21 มกราคม 2566 17:28:3624
16 การแจ้งยกเลิกดำเนินการคลังสินค้าทัณฑ์บน21 มกราคม 2566 17:29:4435
17 การนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว23 มกราคม 2566 09:34:1242
18 การขออนุมัติหลักการเพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 29 กรณีขอลดอัตราอากรลงเหลือกึ่งหนึ่งของอัตตราอากรที่เรียกเก็บเป็นการทั่วไปหรือกรณีขอลดอัตราอากรเหลือร้อยละห้าของอัตราอากรที่เรียกเก็บเป็นการทั่วไป23 มกราคม 2566 09:48:0420
19 การนำเรือสำราญและกีฬาเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว23 มกราคม 2566 10:16:2319
20 การนำรถออกนอกราชอาณาจักร (รถบรรทุกสินค้า/รถบรรทุกที่ไม่มีสินค้า/รถยนต์ส่วนบุคล/รถยนต์บรรทุกแต่คนโดยสาร)23 มกราคม 2566 10:18:1233
21 การขออนุญาตินำรถเข้ามาในราชอาณาจักร(รถบรรทุกสินค้า/รถบรรทุกที่ไม่มีสินค้า/รถยนต์ส่วนบุคคล/รถยนต์บรรทุกแต่คนโดยสาร)23 มกราคม 2566 10:20:1323
22 การขอนุญาตเป็นผู้ขนส่งผ่านแดน23 มกราคม 2566 10:24:1426
23 การขออนุญาตเป็นผู้ถ่ายลำ-ผ่านแดน23 มกราคม 2566 10:26:0752
24 การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียบผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ23 มกราคม 2566 10:31:3327
25 การขอใช้ข้อมูลทะเบียบพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ กรณีถูกระงับการใช้ข้อมูล23 มกราคม 2566 10:35:0332
26 การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียบพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์23 มกราคม 2566 10:41:2119
27 การขออนุญาตเป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ23 มกราคม 2566 10:44:4021
28 การขอผ่อนผันทำใบสุทธินำกลับสำหรับสินค้าที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร์โดยทางพัสดุไปรษณีย์และจะนำกลับเข้ามาในราชอาณาจักร23 มกราคม 2566 10:50:1820
29 การขอโต้แย้งการประเมินภาษีอากร หรือขอยกเว้นภาษีอากรสำหรับสิ่งของนำเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ23 มกราคม 2566 10:52:5227
30 การขออนุมัติหลักการเพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 29 กรณีขอใช้หนังสือค้ำประกันของธนาคารแทนการชำระอากรด้วยเงินสด23 มกราคม 2566 10:56:2529
31 การขออนุมัติสูตรการผลิตเพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 29 กรณีขอยกเลิกสูตรการผลิต23 มกราคม 2566 10:58:3727
32 กรขออนุมัติสูตรการผลิตเพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 29 กรณีขอต่ออายุสูตรการผลิต23 มกราคม 2566 11:07:0531
33 การขออนุมัติสูตรการผลิตเพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 29 กรณีขอนุมัติสูตรการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ หรือการณีขอเพิ่มเติมชื่อผลิตภัณฑ์ในสูตรการผลิต ที่ได้รับอนุมัติแล้ว23 มกราคม 2566 11:11:1728
34 การอนุมัติยกเลิกสูตรการผลิตสำหรับคลังสินค้าทัณฑ์บน ประเภทโรงผลิตสินค้า23 มกราคม 2566 11:16:4231
35 การอนุมัติสูตรการผลิตสำหรับคลังสินค้าทัณฑ์บน ประเภทโรงผลิตสินค้า23 มกราคม 2566 11:18:5835
36 การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทคลังเสบียงทัณฑ์บน23 มกราคม 2566 11:24:3724
37 การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า23 มกราคม 2566 11:26:5022
38 การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร บนเที่ยวบน23 มกราคม 2566 11:29:2424
39 การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับจัดแสดงหรือนิทรรศการ23 มกราคม 2566 11:32:0724
40 การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร23 มกราคม 2566 11:34:3822
41 การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับอู่ซ่อมหรือสร้างเรือ23 มกราคม 2566 11:40:0937
42 การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว23 มกราคม 2566 11:42:1228
43 การรับฝากหีบห่อของส่วนตัวผู้โดยสารที่เดินทางผ่าน (Customs Bond)23 มกราคม 2566 11:44:1952
44 การขออนุญาตปฏิบัติพิธีการใบขนสินค้าหลายเที่ยวเรือ23 มกราคม 2566 11:47:5322
45 การส่งสิ่งของส่งทางไปรษณีย์กลับออกไปนอกราชอาณาจักร โดยไม่ต้องปฏิบัติพิธีการส่งกลับ23 มกราคม 2566 11:50:1540
46 การขอลงทะเบียนผู้รับผิดชอบการบรรจุ ผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากร ทางอิเล็กทรอนิกส์23 มกราคม 2566 11:54:4945
47 การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร23 มกราคม 2566 11:56:4819
48 การขออนุมัติหลักการเพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 29 กรณีขออนุมัติหลัการครั้งแรก หรือกรณีขออนุมัติหลักการเพิ่มเติม หรือกรณีควบการ/โอนกิจการ/แปรสภาพนิติบุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลงเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร23 มกราคม 2566 12:01:1123
49 การขออนุมัติหลักการเพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 29 กรณีควบกิจการ/โอนกิจการที่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรเดิม23 มกราคม 2566 12:52:1421
50 การขอรับชดเชยค่าภาษีอากรตามพระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. 252423 มกราคม 2566 12:55:1324
51 การขออนุญาตนำของออกจากเขตปลอดอากรเพื่อกำจัดหรือทำลาย23 มกราคม 2566 12:57:2026
52 การขอรับของไปก่อนการปฏิบัติพิธีการศุลกากร23 มกราคม 2566 13:00:0633
53 การขออนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร23 มกราคม 2566 13:05:1729
54 การขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของปฏิบัติพิธีการศุลกากร ทางอิเล็กทรอนิกส์23 มกราคม 2566 13:09:3121
55 พิธีการศุลกากรนำเข้าทางไปรษณีย์ กรณีไม่ต้องจัดทำใบขนสินค้าขาเข้า (ปากระวาง)23 มกราคม 2566 13:15:2440
56 การขอลงทะเบียนตัวแทนผู้รายงานยานพาหนะเข้า-ออก ทางอิเล็กทรอนิกส์23 มกราคม 2566 13:19:3920
57 การขออนุญาตเป็นผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ23 มกราคม 2566 13:23:0321
58 การขออนุญาตเปิดระวางเรือเพื่อทำการขนถ่ายของลงเรือเฉพาะเขตและการขนถ่ายของขาเข้าลงเรือเฉพาะเขต ณ ที่จอดเรือภายนอกเกาะสีชัง23 มกราคม 2566 13:25:3129
59 การขอยกเลิกการเป็นตัวแทนออกของปฏิบัติพิธีการศุลกากร ทางอิเล็กทรอนิกส์23 มกราคม 2566 13:30:5628
60 การขอลงทะเบียนศูนย์บริหารเงินศุลกากร ผู้ดำเนินกระบวนการศุลกากร ทางอิเล็กทรอนิกส์23 มกราคม 2566 13:35:3054
61 การให้สิทธิในการเป็นผู้ประกอบการของเร่งด่วน23 มกราคม 2566 13:37:1621
62 การขอต่ออายุตัวแทนออกของปฏิบัติพิธีการศุลกากร ทางอิเล็กทรอนิกส์23 มกราคม 2566 13:40:2114
63 พิธีการศุลกากรส่งของออกทางไปรษณีย์23 มกราคม 2566 13:42:3324
64 การเลิกประกอบกิจการในเขตปลอดอากร23 มกราคม 2566 13:43:5829
65 การจัดตั้งโรงพักสินค้าเพื่อตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจุของขาออกที่ขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์นอกเขตท่าเรือรับอนุญาต (รพท./Inland Container Depot: ICD)23 มกราคม 2566 13:50:1223
66 การประทับตราอนุญาตให้ขนขึ้นบกในใบอนุญาตการนำเข้าซึ่งอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน23 มกราคม 2566 13:53:3454
67 การขอลงทะเบียนธนาคารศุลกากร ผู้ดำเนินกระบวนการศุลกากร ทางอิเล็กทรอนิกส์23 มกราคม 2566 13:57:2622
68 การเลิกดำเนินการเขตปลอดอากร23 มกราคม 2566 13:59:0122
69 การขออนุญาตเปิดตรวจของเพื่อทำใบขนสินค้าขาเข้า (Bill of Sight)23 มกราคม 2566 14:00:4248
70 การขออนุมัติหลักการเพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 29 กรณีขอเปลี่ยนรหัสผู้นำของเข้า23 มกราคม 2566 14:03:1628
ผลลัพท์ทั้งหมด 0 จำนวน 0 หน้า
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรเชียงแสน
  888/1 หมู่ 10 ตำบล บ้านแซว อำเภอ เชียงแสน จังหวัด เชียงราย 57150
  หมายเลขโทรศัพท์ : 053-777-097, 053-777-098 (Fax)
  อีเมล์ : 74140000@customs.go.th

  ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรเชียงแสน - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
  ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรเชียงแสน สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ