ด่านศุลกากรเชียงแสน
Chiangsaen Customs House
 

การแบ่งงานของด่านศุลกากรเชียงแสน

การแบ่งงานของด่านศุลกากรเชียงแสน
  
 1. งานธุรการ, งานประชาสัมพันธ์
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานบุคลากร งานงบประมาณ งานประชุม งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่และให้บริการข้อมูลสารสนเทศ และงานเลขานุการของด่านศุลกากร

 3. งานการเงินและบัญชี
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การรับชำระภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น ตรวจสอบและควบคุมการเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษา การรับ - จ่าย และนำส่งเงินภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้ จัดทำรายงานและงบการเงิน บันทึกข้อมูลสถิติการจัดเก็บรายได้ เก็บรักษาและจำลองเอกสารทางการเงิน รวมถึงเก็บรักษาและรับฝากสิ่งของมีค่าของหน่วยงานภายในด่านศุลกากร

 5. งานพัสดุ ยานพาหนะ และสถานที่
  • จัดหา จัดซื้อจัดจ้าง เบิกจ่าย เก็บรักษา ซ่อมแซมและบำรุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ของด่านฯ ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ จัดทำทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ คำนวณค่าเสื่อมราคา การทำสัญญา ต่ออายุ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  • เก็บรักษารถยนต์ให้มีความปลอดภัยอยู่เสมอ จัดทำทะเบียนประวัติรถยนต์ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาให้ยานพาหนะอยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมที่จะออกปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา จัดทำรายการและประมาณราคาการบำรุงรักษารถยนต์ประจำปี ลงรายงานในสมุดบันทึกการใช้รถยนต์ทุกครั้งที่มีการใช้งาน
  • ดูแลรักษาสถานที่ภายในบริเวณด่านศุลกากรบ้านดอน ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดตาอยู่เสมอ หมั่นตรวจตราดูแลรักษาความปลอดภัยของด่านฯ และบริเวณโดยรอบ

 6. งานพิธีการ, งานตรวจสินค้า
 7. ดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากร การจัดเก็บภาษีอากรและรายได้อื่นสำหรับสินค้านำเข้าและส่งออก และของติดตัวผู้โดยสาร การคืนอากรที่มิใช่กรณีตามมาตรา 19 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) พุทธศักราช 2482 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งการควบคุม และตรวจสอบสินค้านำเข้าและส่งออก สินค้าถ่ายลำ สินค้าผ่านแดน และของติดตัวผู้โดยสารตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 8. งานกำกับคลังสินค้าทัณฑ์บน
 9. ดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านคลังสินค้าทัณฑ์บน ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 10. งานสืบสวนและปราบปราม, งาน Post Review
 11. สืบสวนและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการเกี่ยวกับการทบทวนเอกสารต่าง ๆ หลังผ่านพิธีการทางศุลกากร

 12. งานคดีของกลางและของตกค้าง, งานประเมินอากร
 13. ดำเนินการเกี่ยวกับคดีทางศุลกากร ของกลางและของตกค้างที่อยู่ในความรับผิดชอบ การพิจารณาอัตราอากรสำหรับของที่นำเข้า ? ส่งออก และเรียกเก็บอากรสำหรับของนั้น ๆ

 14. งานบริหารความเสี่ยง
 15. วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกซึ่งสินค้าและของติดตัวผู้โดยสาร รวมทั้งจัดทำประเมินผลพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลด้านศุลกากรเพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยง

 16. งานวิชาการและแผนงาน
 17. จัดทำโครงการ/แผนงาน และแผนปฏิบัติงานตามโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแนวทางการบริหารของ กรมศุลกากร รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินการ
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 19 มกราคม 2564 11:15:49
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรเชียงแสน
888/1 หมู่ 10 ตำบล บ้านแซว อำเภอ เชียงแสน จังหวัด เชียงราย 57150
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-777-097, 053-777-098 (Fax)
อีเมล์ : 74140000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรเชียงแสน - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรเชียงแสน สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ