ด่านศุลกากรเชียงแสน
Chiangsaen Customs House
 

ภารกิจของด่านศุลกากรเชียงแสน

ภารกิจของด่านศุลกากรเชียงแสน

 1) รับปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำของเข้าและส่งของออกทางด่านศุลกากรเชียงแสน
 2) จัดเก็บอากรขาเข้า อากรขาออก ค่าธรรมเนียมและรายได้ศุลกากร รวมทั้งค่าภาษีอากรแทนหน่วยงานอื่น เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต และภาษีเพื่อมหาดไทย
 3) ควบคุมดำเนินการ นำของเข้าและส่งของออกให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายศุลกากร และกฎหมายอื่น ตามนโยบายส่งเสริมการส่งออก
 4) ป้องกันและปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากร ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
 5) ควบคุมและดำเนินการในหน้าที่เกี่ยวกับด่านพรมแดน
 6) ดำเนินการเกี่ยวกับคดี ของกลาง และเงินสินบนรางวัล
 7) ดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายและการนำส่งเงินรายได้เข้าคลัง
 8) ร่วมมือและประสานงานกับหน่วยราชการอื่น
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2 มิถุนายน 2564 14:54:08
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรเชียงแสน
888/1 หมู่ 10 ตำบล บ้านแซว อำเภอ เชียงแสน จังหวัด เชียงราย 57150
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-777-097, 053-777-098 (Fax)
อีเมล์ : 74140000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรเชียงแสน - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรเชียงแสน สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ